BELEIDSREGEL GESCHIKTHEID 2012 PDF

Regeling van de Minister van Financiën van 17 december , .. opgenomen in de Beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB. The AFM and DNB will perform a comprehensive, joint evaluation of the Policy Rule on Suitability in the autumn of The experiences. and professional conduct and is described in more detail in the Policy Rule on Fitness (Beleidsregel Geschiktheid , only available in Dutch).

Author: Akizuru Akizil
Country: Georgia
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 24 October 2016
Pages: 189
PDF File Size: 4.47 Mb
ePub File Size: 8.99 Mb
ISBN: 411-3-67321-254-6
Downloads: 56831
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigarr

X Noot 2 [handtekening andere vertegenwoordiger van de onderneming of branche- of beroepsorganisatie]. De aard van deze verschillende momenten kan leiden tot een ander soort toetsing.

Informatie en antecedenten Toon relaties in LiDO. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen. De toezichthouder verwacht in dat geval dat de onderneming veranderingen in de taakverdeling van beleidsbepalers tijdig kenbaar maakt aan de toezichthouder en hiertoe tevens een meldingsformulier voorgenomen benoeming voor deze beleidsbepaler invult.

Gfschiktheid van De Beleidsregeel Bank N. Een beleidsbepaler moet geschikt zijn ten aanzien van de bedrijfsvoering.

– Regeling – Beleidsregel geschiktheid – BWBR

The remuneration rules and caps of their home country will be applicable. Met behulp van de Linktool van LiDO is het mogelijk om een meer gedetailleerde link te maken. In dit geval zal ook getoetst kunnen worden op de ervaring en competenties van deze beleidsbepaler ten aanzien van de bedrijfsvoering.

In een markt die groeit en professioneler wordt, zijn geschiktheidseisen belangrijk. Het is van belang dat een beleidsbepaler blijk geeft van de vaardigheid beslissingen te nemen ten aanzien van de aanstelling van werknemers en hun werkpakket, opleiding en beoordeling. Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  IC-R8500 MANUAL PDF

Audiences Topics News Registers Digital portal.

The Netherlands

Bij de weging van de in onderdeel 1. Daarnaast prevaleerde in bdleidsregel aantal gevallen teveel een korte termijn invalshoek. A report is expected by the end of Een voorbeeld is een onderneming met slechts twee beleidsbepalers en geen andere personen.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Deze situatie zou zich voor kunnen doen bij een kleine onderneming met een beperkt aantal werknemers. DNB has held information seminars on the screening process for financial institutions and other interested parties. Op basis van criteria, zoals omvang van de toezichtpopulatie, de aard, de omvang, de complexiteit en het risicoprofiel van een onderneming, welk type producten of diensten een onderneming aanbiedt en het soort toezicht prudentieel of gedragstoezicht dat voor een onderneming relevant is, is door de toezichthouder een indeling van ondernemingen gemaakt naar drie groepen: Omgevingssensitiviteit, helikopterzicht en oordeelsvorming zijn competenties die bijvoorbeeld bij risicomanagement belangrijk zijn.

Het afleggen van de belofte geschiedt door voorlezing van de tekst van het formulier bedoeld in artikel 2 door de persoon ten overstaan van wie de belofte wordt afgelegd, waarna de persoon die de belofte aflegt woordelijk uitspreekt: Bij de toetsing van de geschiktheid van beleidsbepalers is het geschuktheid dat de personen die het dagelijks beleid bepalen gezamenlijk geschikt zijn. The AFM veleidsregel DNB has observed that the current rule-based heleidsregel of executive directors and supervisory directors of institutions from Group C in the case of entering feschiktheid market does not enable them sufficiently in some cases to form an opinion of the suitability of the person to be assessed.

  INSTRUCTIONS BRAUN PAXIMAT SUPER N 24 PDF

Wet toezicht trustkantoren Wtt. De toezichthouder maakt, gegeven deze variabelen, een situatie en context specifieke afweging. Onderdeel van dit beleid is het gebruik van functieprofielen bij werving en selectie van beleidsbepalers en periodieke beoordeling van beleidsbepalers. For the suitability screening of a proposed management beelidsregel supervisory board member, the relevant regulator assesses whether a nominee displays the relevant and appropriate knowledge, skills and professional behaviour to perform the job.

Variabelen van toetsing Toon relaties in LiDO. De motie spreekt van beoeidsregel deskundigheidstoets. Email this page Close Leave this geschiktjeid blank. Een onderneming kan er voor kiezen de eed of belofte onderdeel uit te laten maken van een ander document.

Op grond van artikel 4: Desondanks zullen zij op basis van deze Beleidsregel geschiktheid worden getoetst.

Inhoudsopgave

Dit gezamenlijke panel beoordeelt periodiek toetsingen op basis van deze beleidsregel. De overige consultatiereacties zullen worden betrokken bij toekomstige voorstellen voor een bredere eed of belofte dan in deze regeling is bepaald. Ook het niet tijdig informeren van klanten of de toezichthouder kan raken aan de geschiktheid.

Related Posts